Nawigacja

UCHWAŁA STATUT SP W STAREJ KAMIENICY KONCEPCJA PRACY Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Dokumenty szkoły

UCHWAŁA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOSLASKIEGO

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2017 r.
Poz. 1962

UCHWAŁA NR XXXI.196.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), oraz art. 210 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kamienica, a także granice
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Kamienica na okres od
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Stara Kamienica publicznego gimnazjum i klas dotychczasowego
publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej oraz granice obwodów dotychczasowego
publicznego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
§ 2. Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy przekształca się w ośmioletnią
szkołę podstawową
1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy
2) siedziba szkoły: 58-512 Stara Kamienica 70
3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017 r.,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
J. Kuczewska
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Starej Kamienicy
    58-512 Stara Kamienica 70
  • tel./fax: 75 75 14 327

Galeria zdjęć